Poslovna etika

U skladu sa etičkim pravilima Legrand Grupe i važećim zakonskim propisima, obaveštavamo vas da postoji platforma za prijavljivanje kršenja poslovne etike. Platforma je dostupna svim zainteresovanim stranama, uključujući zaposlene i kupce. Svoju prijavu možete poslati u slučaju: računovodstvenih i/ ili finansijskih problema, korupcije, kršenja zakona o konkurenciji, ozbiljne štete po životnu sredinu ili ljudsku bezbednost, neetičkog ponašanja (diskriminacije i uznemiravanja), zaštite ličnih podataka ili sukoba interesa.

https://legrand.signalement.net/entreprises

U skladu sa principima Legrand Grupe, Legrand će uzbunjivaču pružiti zaštitu od odmazde. To znači da uzbunjivač ne može da pretrpi odmazdu ili pretnje istom, jer je u dobroj nameri prijavio etički problem ili prevaru.

Primljene informacije i lični podaci ostaju strogo poverljivi. Svako ko je uključen u prijavu ima pravo pristupa i ispravke podataka koji se odnose na njega (uzbunjivač, osobe koje su uključene u prikupljanje ili obradu podataka o prijavi, lice koje je predmet prijave kao žrtva ili navodni svedok ) i može da ostvari svoje pravo pristupa korišćenjem sistema za uzbunjivanje ili putem pošte, adresirane na adekvatnu osobu u Legrand Grupi (Compliance officer). U ostvarivanju ovog prava, dotična osoba neće dobiti nikakve podatke koji se odnose na treće lice.

2014 Legrand - Sva prava zadržana